เรื่องที่ ๗ การชลประทาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๗ การชลประทาน

 เรื่องที่ ๗ การชลประทาน

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
การชลประทาน
ทำไมจึงต้องมีการชลประทานในประเทศไทย
โครงการชลประทาน
ประเภทของกิจการชลประทาน
แหล่งน้ำ
การทดน้ำ
เขื่อนทดน้ำ
ฝาย
เขื่อนระบายน้ำ
อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ
การเก็บกักน้ำ
เขื่อนเก็บกักน้ำ
การระบายน้ำ

ดูเพิ่มเติม