ทารกแรกเกิด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 8
เล่มที่ ๘
เรื่องที่ ๑ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เรื่องที่ ๓ การกำเนิดของโรค
เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๕ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
เรื่องที่ ๖ เลือด และธนาคารเลือดในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๔ การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ / ทารกแรกเกิด

 ทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิด

แต่ก่อนนี้ ช่วงระยะคลอด และต่อมาใน ๒-๓ วันแรก ของชีวิต เป็นระยะเวลาที่เสี่ยงอันตรายของทารกมาก ปัจจุบันนี้ ความรู้ทางการแพทย์ได้เจริญอย่างมาก ทำให้อันตรายลดลง จนพอจะกล่าวได้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะคลอดด้วยความปลอดภัย ทางการแพทย์แบ่งทารกแรกคลอดตามระยะเวลาตั้งครรภ์ และน้ำหนักตัว เมื่อคลอด เป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑. ทารกปกติจะมีอายุในครรภ์ ๓๘-๔๒ สัปดาห์ และน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยเพศชายประมาณ ๓,๑๐๐ กรัม ในเพศหญิง ประมาณ ๓,๐๐๐ กรัม
ทารกน้ำหนักน้อยอยู่ในตู้ปรับอุณหภูมิ
ทารกน้ำหนักน้อยอยู่ในตู้ปรับอุณหภูมิ
๒. ทารกอายุในครรภ์ต่ำกว่า ๓๗ สัปดาห์เรียกว่า ทารกคลอดก่อนกำหนด

๓. ทารกอายุในครรภ์เกิน ๔๒ สัปดาห์เรียกว่า ทารก คลอดหลังกำหนด

๔. ทารกน้ำหนักน้อย จะมีอายุในครรภ์เท่าไรก็ตาม แต่น้ำหนักตัวต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม

๕. ทารกน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของอายุในครรภ์ พวกนี้ จะมีน้ำหนักต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของเกณฑ์น้ำหนักเด็กเมื่อมีอายุ ในครรภ์นั้นๆ

ทารกจำพวกที่ ๒-๕ จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป