เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข

 เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความเป็นมาของสาธารณสุขโลก
 การสาธารณสุขในประเทศไทย
 ยุคแรก
 ยุคที่ ๒
 ยุคที่ ๓
 การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ
 แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
 องค์การอนามัยโลก
 กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
 สภากาชาดสากล
 สภากาชาดไทย