รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๐
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๐
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๐
เรื่องที่ ๑ โรคทางอายุรศาสตร์ เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน
นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล

พ.บ., น.บ.,
F.R.C.P. (London), F.R.C.P. (Glasgow), อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
อ.ว. (ประสาทวิทยา)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. in Library Science (Indiana U.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

พ.บ.,
Dr.med., D.T.M. (Hamburg U.)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์สุวิทย์ อารีกุล

พ.บ.,
M.D. (Uppsala)

ศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีไอโซโทปเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี

พ.บ.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงพรรณกร อิ่มวิทยา

พ.บ.,
Dr.med.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. in Library Science (Indiana U.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้ เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย
นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา

พ.บ.,
Diplomate of the American Board of Pediatrics, and Sub-Board of Pediatric Allergy, F.A.A.P.,F.A.C.A.,
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. in L.S. (Los Angeles)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์สร เมตติยวงศ์

พ.บ., พ.ด. (กิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ., ป.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. in Ed. (U. of Michigan)

ศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องที่ ๕ โรคตา เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
นายแพทย์สำราญ วังศพ่าห์

พ.บ.,
Cert. in Ophth., Cert. in Otol. (Harvard), F.I.C.S.

ศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ.,
M.A. (Ball State U.)

นักวิชาการสอบ ๗ สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg U.), F.I.M.S.,
อนุ วท.บ. (ธรณีวิทยา-ชีววิทยา)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์

พ.บ.,
F.I.C.S., F.A.C.S., F.A.A.O., F.A.A.F.P.R.S., Affiliate of the Royal Society of Medicine (London),
อ.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางเอิบบุญ สุทธิประภา

วท.บ.,
M.A. (Ball State U.)

นักวิชาการสอบ ๗ สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นายแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา

พ.บ.,
Dr.med. (Hamburg U.), F.I.M.S., อนุ วท.บ. (ธรณีวิทยา-ชีววิทยา)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
แพทย์หญิงสุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

พ.บ.,
Cert. in Psychiatry (Kansas City, Missouri),
อ.ว. (จิตเวชศาสตร์)

นายแพทย์ ๘ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. in Ed. (U. of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. in Library Science (Indiana U.)

อาจารย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรพล สุดารา

วท.บ., วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Ph.D. (Hawaii U.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็ก

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. in Ed. (U. of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์

พ.ด. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
Dr.rer.nat. (Hamburg U.), F.A.C.S.M.

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.S. in Ed. (U. of Wisconsin)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์

พ.บ.,
Dr. med., F.I.C.S., F.I.M.S., Facharzt fuer Orthopaedie, Sportarzt

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล