รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๘
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๘
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๗
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์
นายพรชัย สุจิตต์

B.A. (Sociology and Anthropology) American University of Beirut, Lebanon
M.A. (Anthropology), Brown University, U.S.A.
Ph.D. (Anthropology), Brown University, U.S.A.
Diploma in Southeast Asian Studies, University of Kent at Canterbury, U.K.

Programme Officer, United Nations Population fund (UNFPA), Bangkok

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางวิบูลเพ็ญ ชัยปาณี

อ.บ.,ป.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางปรานี วงษ์เทศ

ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (Anthropology), Cornell University

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
นายสมบัติ พลายน้อย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรครูพิเศษประถม
อบรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

อดีตบรรณาธิการวารสารวิทยุศึกษา
อดีตบรรณาธิการวารสารจันทรเกษม
อดีตบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส

น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท.สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
LL. M. Tulane U., U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
นายกำธร สถิรกุล

บช.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธ.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
B.S. (Printing) Carnegie Institute of Technology
MBA with distinction, University of Michigan
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าคุรุสภา
ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมนา คำทอง

อ.บ., ป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Education, University of Michigan, U.S.A.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางวิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Linguistics), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
Ph.D. (Linguistics), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
Fulbright-Hays พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒
มูลนิธิอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖

รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
นายแพทย์มุกดา ตฤษณานนท์

พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
M.P.H. (Harvard) U.S.A.
Fellow American College of Occupational Medicine

ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึกษากองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสรสิทธิ์ วัชโรทยาน

B.S. (Soil Science), N.C.State University, U.S.A.
M.S. (Soil Science), Cornell University, U.S.A.
Ph.D. (Soil Science), Oregon State University, U.S.A.

อดีตศาสตราจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบำนาญ
ที่ปรึกษา บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
นายสินชัย พารักษา

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. U.of Melbourne, Australia

กรรมการการศึกษาภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
กรรมการจัดตารางเรียนวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คณะทำงาน Biogas
รองศาสตราจารย์ วิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางนันทนา ประจวบเหมาะ

B.A., Wilson College, Chambersburg, Pennsylvania, U.S.A.

อดีตอาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายโสภิณ ทองปาน

ศส.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S.Oregon State University
Ph.D. The Ohio State University

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์