รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 23
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๓
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
นายนันทสาร สีสลับ

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.Ed. in Admin. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ (U.P.)
Ed.D. in Admin. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ (U.P.)

ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed., University of Wisconsin
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชกาบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางละม่อม โอชกะ

อ.บ., อนุ ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป)
อดีตหัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed., University of Wisconsin
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชกาบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
นางสายไหม จบกลศึก

ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักอักษรศาสตร์ ๙ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์)
เลขานุการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓
นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Economics) Northeastern University
M.A., M.A.L.D. Tufto University
Ph.D. Tufto University

ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกัญญา ลีลาลัย

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยสอบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

นักเขียนและนักวิจัยอิสระ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์ เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
นางอมรา พงศาพิชญ์

B.A. (Anthropology) University of California, Davis, California
M.A. (Anthropology) University of Washington, Seattle, Washington
Ph.D. (Anthropology) University of Washington, Seattle, Washington

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed., Wayne State University

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายทวีศักดิ์ บุญเกิด

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Durham) ประเทศอังกฤษ
Certificate Forest Ecology (BIOTROP) ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑) เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
นางวิยดา เทพหัตถี

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate in Occupational Health, University of Occupational and Environmental Health, Japan

นักวิชาการสาธารณสุข ๗ ศูนย์ฝึกและสาธิตบริการอาชีวอนามัย กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์

B.E.E. University of Minesota
M.S. (Electrical Engineering) Stanford University
Ph.D. (Electrical Engineering) Princeton University

ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Assistant Professor, Auburn University, U.S.A.
Assistant Professor, University of Massachusetts, U.S.A.
นายปิยะ ภิรมย์ภักดี

Master Brewer (Doemens Lehr-Und Versuchsanstalt Puer Brauer and Malzer) Germany
Doctorate Degree Honoris Causa in Agricultural Development from Kasetsart University
Doctorate Degree Honoris Causa in Engineering from Chiangmai University

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)