รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๐
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๐
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
นางสาวพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ

ค.บ. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม)
ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร

บราณ ๘ ว. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวก่องแก้ว  วีระประจักษ์

ศบ.(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ กรมศิลปากร
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
นายศักดิ์ชัย  สายสิงห์

ศศ.บ.(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctorat en Histoire deI'Art et Arche'ologie, Universite' de Paris - Sorbonne (Paris IV), France

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกฤษฎา  บุณยสมิต

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๔ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการชำระกฎหมายตราสามดวง ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Ed. University of California at Chico, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State U., U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ เรื่องที่ ๖ กล้วย
นางสมเพียร  เกษมทรัพย์

กส.บ.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S.(Horticulture), Utah State University, U.S.A.

ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. University of Wisconsin, U.S.A.
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นางเบญจมาศ  ศิลาย้อย

กส.บ.(กสิกรรมและสัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cert. in Plant Genetics Resources (IBPGR/FAO)
Cert. in Mutation Breeding (IAEA/FAO)
Dip. in Tissue Culture, Colorado State University, U.S.A.

ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทรรศนียา กัลยาณมิตร

อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด เรื่องที่ ๘ คลื่นสึนามิ
นายยนต์ มุสิก

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S.  (Fisheries Biology), Iowa State University,  U.S.A.
Ph.D. Auburn University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางเตือนใจ  โก้สกุล

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(ชีวิวิทยาป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ โพรโตพลาสต์และพืช ประเทศไต้หวัน
ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศนียบัตรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University. U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

นายปัญญา  จารุศิริ

วท.บ.(ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Geology) Queen's University, Canada

รองศาสตราจารย์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหว และธรณีแปรสัณฐาน ผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ c/o ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University. U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
นายจินตมัย  สุวรรณประทีป

วท.บ.(วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomaterials) University of London, U.K.

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ