รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๗
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๗
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์ เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
นายสันติ  เล็กสุขุม

ศ.บ. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctorat  de  3ème Cycle (Etudes Indiennes: Histoire et Archéologie) Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle), France.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน  อมรวิวัฒน

อ.บ., ค.บ.  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  in  Education, University of  Wisconsin, U.S.A.   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
นายวิโชค  มุกดามณี

ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Diploma (Graphic Design and Contemporary Art) Tokyo Gakugei University, Japan.

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ เรื่องที่ ๔ ว่าว
นางสุทธินี  ยาวะประภาษ

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.A. (International Affairs), Ohio University, U.S.A.   
Diplõme de Professeur de Français  à  l’étranger, Université de Besançon, France.  

ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม
นายปริญญา  สุขชิต

ศษ.บ.  (หัตถกรรม)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเพาะช่าง    
(ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
ค.อ.ม.  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กรุงเทพฯ
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการ (การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน  อมรวิวัฒน

อ.บ., ค.บ.  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  in  Education, University of  Wisconsin, U.S.A.   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์ เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นางสุกัญญา  สุดบรรทัด

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Comm. (Communication Arts)  University of  Washington, U.S.A.
Certificate  of  Information Technology, University of Scheffield, U.K.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแก้ว  นวลฉวี

วท.บ. (ฟิสิกส์)  เกียรตินิยม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  (Physics)  University of  Connecticut, Storrs, Connecticut, U.S.A.  
Ph.D. (Civil Engineering/Remote Sensing)  Colorado State University, Fort Collins, U.S.A.  

ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Computer Applications)  Asian Institute of Technology (AIT)
D.Tech.Sci. (GIS & RS)  Asian Institute of Technology (AIT)
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔  สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ สถาบันพระปกเกล้า

คณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

นาวาอากาศเอก ประพนธ์  วิบูลสุข

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Eng. (Electro-photo-optics)  Tokai University, Japan.
Ph.D. (Geography)  University of New South Wales, Australia.

ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

ว่าที่ร้อยตรี ชิมชัย  เศตะพราหมณ์

วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
GIS for Management System Gadjah Mada University, Yogyakata, Indonesia. (ทุน UNDP)

ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กกลาง

นางศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์

อ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (GIS & RS) Asian Institute of Technology (AIT)
Ph.D. (Geomatics) University of Newcastle upon Tyre, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็ก

นายไพฑูรย์  พงศะบุตร

อ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. Cambridge University, U.K.
M.A. University of Hawaii, U.S.A.
Dip. in Ed. University of Saint Andrews, U.K.
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
นายสามัคคี  บุณยะวัฒน

วท.บ. (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Forest Resources Management)  UPLB, Philippines   

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางนิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร

บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. (Administration-Elementary Ed.) University of Hawaii, U.S.A. 
(ทุน East West Center ของรัฐบาลอเมริกัน)

อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงสุชีลา  จันทร์วิทยานุชิต

วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก (อายุรศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. (อายุรศาสตร์)  แพทยสภา
Certificate of Allergy (Clinical Immunology and Rheumatology) National Jewish Hospital และ University of Colorado Health  Sciences Center, U.S.A.
วว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อว. (โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ประจำหน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Molecular Biology) University of Edinburgh, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
นายแพทย์สมชัย  บวรกิตติ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                                     
พ.ด. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

นายแพทย์ประเสริฐ  เอื้อวรากุล

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.Med (Doktor der Medizin) Ruprecht-Karl University of Heidelberg, Germany

ศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการสถาบันชีวศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงจันทพงษ์  วะสี

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                                     
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate in Virology and Immunology, Baylor College of Medicine, Texas, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นายปิยะศักดิ์   ชอุ่มพฤกษ์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ ๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M. (Agr.)  Molecular Plant Pathology, Kyoto University, Japan  
Ph.D. (Agr.)  Plant  Molecular Virology, Kyoto University, Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมพันธุศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการทรานซ์เจนิกเทคโนโลยีในพืชและไบโอเซ็นเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย