รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๘
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๘
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-บายกระหนก เรื่องที่ ๒ บายศรี
นายสันติ  เล็กสุขุม

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctorat de Troisième Cycle (Etudes Indiennes: Histoire et Archologie) Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle), France.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโชษิตา  มณีใส

อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้อยกรอง ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวเบญจมาส   แพทอง

ศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการ  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

นางศิวพร  สกุณาท่าวงศ

จก.ทป. (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วท.ม. (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

รองประธานจัดตั้งกลุ่มบายศรีหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากรสอนการทำบายศรีแก่กลุ่มแม่บ้าน โรงเรียน หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑  สาขาศิลปะประดิษฐ์ : งานบายศรี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต

อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.A. (Library Science) University of Michigan, U.S.A.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องสมุดและเอกสาร ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา)
กรรมการและเลขานุการบริหาร มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเอกสารมรดกโลก ตามแผนงานของยูเนสโก ว่าด้วย Memory of the World Programme
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคยูเนสโก ว่าด้วยการพัฒนาหนังสือในเอเชียและแปซิฟิก
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (หนังสือเด็ก เรื่องแปล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
นายทองอินทร์  วงศ์โสธร

กศ.บ. (มัธยมศึกษา)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
M.A. (Education Administration) University of  Minnesota, U.S.A.  
Ph.D. (Education Administration) University of  Minnesota, U.S.A. 

รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

นางปราณี  สังขะตะวรรธน์

ค.บ. (มัธยมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Secondary Education)  Pittsberg State University, U.S.A.       
Ph.D. (Curriculum and instruction)  Kansas State University, U.S.A.           
Ed.S. (Specialist  in Education)  Pittsberg State University, U.S.A.   

รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน  อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ.  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  in  Education, University of  Wisconsin, U.S.A.   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน
ว่าที่ร้อยตรี  สุรพงษ์   โกสิยะจินดา

กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Horticulture) University of Hawaii, U.S.A.
Ph.D. (Plant Physiology, Postharvest) University of California, Riverside, U.S.A.
Certificate, Postharvest Handling of Fruits & Vegetables. University of New South Wales, Australia.

กรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผักและผลไม้สดระหว่างประเทศ (Codex) สาขาผัก-ผลไม้สด
อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนไทยหัวหน้าคณะประชุม UN-Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
นายประสงค์  ทองยงค์

กศ.บ. (อาชีวศึกษา)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ปรึกษา  ด้านการพัฒนาการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกร  จังหวัดราชบุรี
ข้าราชการบำนาญ   กระทรวงศึกษาธิการ
เภสัชกรณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
Pharm.D. (Doctor of  Pharmacy) University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
Ph.D. (Pharmaceutical Outcomes Research and Policy Program) University of Washington, Seattle, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เภสัชกรหญิงนันทวรรณ   กิติกรรณากรณ์

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร                 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 เรื่องที่ ๗ รังสี เรื่องที่ ๘ โรคกระดูและข้อในเด็ก
นายวิทิต   เกษคุปต์

วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Health Physics) The University of Rochester, U.S.A.

อดีตผู้อำนวยการ กองสุขภาพ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
Nuclear Safeguards Inspector, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria, 1980-1999.
กรรมการ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายแพทย์กมลพร  แก้วพรสวรรค์

วท.บ., พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
น.บ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Msc. (Health Development) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ประกาศนียบัตร DISC มหาวิทยาลัยปารีส
ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ศัลยพงศ์  สรรพกิจ

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์จตุพร  โชติกวณิชย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ปรีชาวุฒิ

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. University of Hawaii, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก
แพทย์หญิงพรสวรรค์  วสันต์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
Certificate, Postgraduate pediatrics training program, Sinai Hospital of Baltimore, Maryland, U.S.A.
Postdoctoral Fellowship in Pediatrics and Medical Genetics, Johns Hopkins University, U.S.A.
Diplomate, American Board of Pediatrics, U.S.A.
Fellow, American Academy of Pediatrics, U.S.A.

หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Molecular  Biology)  University  of  Edinburgh, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย