รายชื่อเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับกาญจนาภิเษก
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๓๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๙
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์ เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์  ทองประเสริฐ

พธ.บ.  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค  สำนักเรียนวัดสระเกศ
M.A. In Philosophy and South East Asia Studies, Yale University, U.S.A.
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาปรัชญา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ราชบัณฑิต  สาขาวิชาตรรกศาสตร์  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน  อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ.  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  in  Education, University of  Wisconsin, U.S.A.   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวจตุพร   ศิริสัมพันธ์

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักภาษาโบราณระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน  อมรวิวัฒน์

อ.บ., ค.บ.  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  in  Education, University of  Wisconsin, U.S.A.   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิต  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน
เรื่องที่ ๓ เรือไทย เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
นายไพฑูรย์   ขาวมาลา

ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาสี่เสาเทเวศร์ เลขประจำตัว ๑
ค.บ. (ออกแบบ-เขียนแบบ) วิทยาลัยครูพระนคร (ปัจจุบันคือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปกรรม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ (ข้าราชการบำนาญ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทย  “แหล่งเรียนรู้เรื่องเรือไทย” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗
วิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่องเรือให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา  แขมมณี

ค.บ.  (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.  in  Education, University of  California at Chicago, U.S.A.    
Ph.D. (Curriculum and Struction) Arizona State University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์  (ข้าราชการบำนาญ)  ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคีสมาชิก  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ราชบัณฑิตยสถาน
นายเดชา  บุญค้ำ

สถ.บ.  (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MLA. (Landscape Architecture), Harvard University, U.S.A. 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ เรื่องที่ ๖ การประปา
นายพีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พันธุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Agronomy) University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

ศาสตราจารย์  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
(สอนและวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์)
ที่ปรึกษาสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
President, Society of the Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania (SABRAO)
Honorable Professor, Jiangsu Academy of Agricultural Science, China.

นางสาวพัชรินทร์  ตัญญะ

วท.บ. (พืชไร่นา)  เกียรตินิยมอันดับ ๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (พืชไร่นา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
 
นายนราธิษณ์  หมวกรอง

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
นายชำนาญร์  เพ็ชรรัตน์

ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์   ช่วงโชติ

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. in Library Science, Indiana University, U.S.A.   

ข้าราชการบำนาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
นายวีรชาติ  โอฬาพิริยกุล 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรพิเศษ  วิทยาลัยการทัพอากาศ  สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง รุ่นที่ ๓๔ 
SOE Executive Program, Kellogg Schulich Maxwell School 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ ๘๘ สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Leadership Grid 

วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา วย.๑๐๓๖  

ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี  บุญซื่อ

อ.บ., ค.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Education, Wayne  State University, U.S.A.   

อดีตหัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   (ข้าราชการบำนาญ)  ภาควิชาประถมศึกษา   คณะครุศาสตร์    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกง่าย ฮิโมฟิเลีย  เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง
แพทย์หญิงภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  

หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Certificate of Pediatrics, Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania, U.S.A.
D.Sc. (Med) Pediatrics, Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania, U.S.A.
Certificate in Clinical and Research Fellow Hematology, The Children’s Hospital of Philadelphia,
University of Pennsylvania, U.S.A.
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตร์  แพทยสภา
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาโลหิตวิทยา  แพทยสภา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
มหาวิทยาลัยมหิดล   
กรรมการก่อตั้ง และรองประธานมูลนิธิโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ  Global Alliance Program (GAP), Thailand.
Co-Director, Bangkok International Hemophilia Training Center.  
Director, National Member Organization-Thailand.
ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลียแห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงอำไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์  

พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง  สาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง  สาขาโลหิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
Trainee, World  Federation  of  Hemophilia, Malmo Sweden.
Research  fellow  in Pediatric Hematology, University of Colorado Health, Science Center,
Denver, U.S.A.
Exchange scientist, JSPS St.Marianna University, Tokyo, Japan. 
Visiting Scholar, Royal  Hallamshire Hospital, University of Sheffield, U.K.

ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
Director, International Hemophilia Training Center-Bangkok.  
 
ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

ว่าที่ร้อยตรี  เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

วท.บ. (พันธุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Molecular  Biology)  University of  Edinburgh, U.K.   

รองศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายแพทย์ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์

วท.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.บ.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์)  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  แพทยสภา
Certificate in Plastic Surgery, Kinki University Hospital, Japan.  
Certificate in LAZER Surgery, Tel Aviv, Israel.
Plastic Surgery Education Foundation 1991 Visiting Schola Certificate, University of  Pennsylvania,
U.S.A., New York, U.S.A., University of California, Los Angeles, U.S.A.
Certificate in Maxillo-Facial Surgery, Freiburg, Germany.

ศาสตราจารย์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กรรมการอำนวยการวงดุริยางคศิลป์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
 
ผู้เรียบเรียงส่วนเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางอัจฉรา  ปรีชาวุฒิ  

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.  University of Hawaii, U.S.A.   

รองศาสตราจารย์  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย